Výběr objektů v mapě a práce s výběrem

V mapovém okně je možné vybírat evidované objekty (stromy, skupiny, vegetační a technické prvky) a také prvky z uživatelsky kreslených vrstev. Vybrané objekty jsou kresleny speciální barvou, kterou je možné nastavit (nabídka mapového okna Upravit > Upravit volby mapy, záložka Barvy, políčko Barva vybraných objektů). Nástroje na výběr objektů se nachází v pravé nástrojové liště v sekci Vybrat. Další nástroje na provedení výběru a práci s ním se nachází v nabídce mapového okna Výběr.

Zapínání vrstev pro výběr

Tato volba ovlivňuje, jaké typy objektů bude možné vybírat. Je dostupná v nabídce mapového okna Výběr > Zapínání vrstev pro výběr. V dialogu zvolte, které objektové vrstvy se mají brát v úvahu a volbu potvrďte.

Výběr nejbližšího objektu

Tento nástroj aktivujete pomocí ikony Výběr nejbližšího objektu v pravé nástrojové liště. Po kliknutí do mapy se vybere objekt, který k místu kliknutí nejblíž.

Výběr objektů pomocí obdélníku

Tento nástroj aktivujete pomocí ikony Výběr objektů pomocí obdélníku v pravé nástrojové liště. Táhnutím levým tlačítkem myši vyberte obdélník. Objekty, které v obdélníku leží, budou vybrány.

Výběr objektů pomocí mnohoúhelníku

Tento nástroj aktivujete pomocí ikony Výběr objektů pomocí mnohoúhelníku v pravé nástrojové liště. Pomocí myši vyberte mnohoúhelníkovou oblast (viz. mnohoúhelník v mapě) a poté potvrďte pomocí ikony Provést výběr z horní nástrojové lišty. Objekty, které v mnohoúhelníku leží, budou vybrány.

Výběr objektů pomocí dotazu

Tento nástroj aktivujete pomocí ikony Výběr objektů pomocí dotazu v pravé nástrojové liště. Objeví se standardní vyhledávácí dialog, pomocí kterého zadáte dotaz (viz. Vyhledávání). Objekty, která budou výsledkem výhledávání budou vybrány.

Výběr všech objektů

Všechny objekty (z vrstev, které jsou zapnuté pro výběr), lze pomocí nabídky mapového okna Výběr > Vybrat vše.

Výběr pomocí schránky

Objekty, které jsou právě ve schránce, je možné vybrat pomocí nabídky mapovéhon okna Výběr > Vybrat pomocí schránky.

Výběr z uživatelsky kreslených vrstev

Prvky uživatelsky kreslených vrstev mohou mít připojenou textový popisek. Tato volba umožňuje vybrat prvky uživatelských vrstev jejichž popisek odpovídá zadanému dotazu.

Vyberte nabídku mapového okna Výběr > Vybrat z uživatelsky kreslených vrstev. V dialogu Vybrat z uživatelsky kreslených vrstev zadejte text popisku a vyberte, jestli má popisek na tento text začínat, končit jím nerbo se mu rovnat. Po odsouhlasení budou vybrány patřičné prvky.

Přesný výběr

Někdy není snadné vybrat jeden objekt, který se nachází v chumlu jiných objektů. V takovém případě vyberte celou skupinu objektů (např. pomocí výběru obdélníkem) a potom mezi nimi procházejte pomocí ikony Vybrat jeden z už vybraných objektů v horní nástrojové liště. Opakovaným stiskem ikony budete vybírat postupně jeden z předtím vybraných objektů za druhým, až dospějete ke kýženému objektu.

Zrušení výběru

Aktuální výběr je možné zrušit pomocí nabídky mapového okna Výběr > Zrušit výběr.

Násobný výběr

Výběry objektů je možné kombinovat. Při volbě nástrojů pro výběr nejbližšího objektu, podle obdélníku, mnohoúhelníku se v horní nástrojové liště objeví políčko režimu výběru. K dospozici jsou hodnoty Nový, Přidat, Odebrat. V režimu Nový nahradí aktuální výběr předchozí výběr. V režimu Přidat budou vybrané objekty přidány k předchozímu výběru. V režimu Odebrat budou aktuálně vybrané objekty odebrány z předchozího výběru, pokud v něm byly.

Filtr

Filtr umožňuje ponechat viditelné pouze některé objekty. Vyberte objekty, které mají zůstat viditelné a zvolte nabídku mapového okna Výběr > Filtr > Nastavit filtr z výběru. Filtr zrušíte pomocí nabídky mapového okna Výběr > Filtr > Zrušit filtr.

Schránka

Vybrané objekty je možné přidat do schránky pomocí voleb v nabídce mapového okna Výběr > Schránka. Více k jednotlivým volbám naleznete v kapitole Schránka.

Individuální nastavení vybraných objektů

U vybraných objektů je možné nastavit některé individuální vlastnosti - parametry zobrazení popisků, parametry zobrazení pomocí symbolů nebo parametry vykreslení čar. Tyto možnosti jsou dostupné v nabídce mapového okna Výběr > Individuální nastavení.

Zobrazení vybraných objektů

Pomocí nabídky mapového okna Výběr > Zobrazit vybrané objekty v dialogu se zobrazí vybranén objekty v dialogu jako výsledek vyhledávání.

Pomocí nabídky mapového okna Výběr > Zobrazit vybrané objekty v datové prohlížečce se zobrazí vybranén objekty v seznamu evidovaných objektů v ploše. Tato možnost funguje jen pokud jsou všechny vybrané objekty z jedné plochy.

Smazání vybraných objektů

Pomocí ikony v horní nástrojové liště Smazat pozici vybraných objektů bude u vybraných objektů smazána jejich pozice. Objekty samotné v databázi zůstanou.

Pomocí ikony v horní nástrojové liště Přesunout vybrané objekty do koše budóu vybrané objekty přesunuty do koše a nebudou se už zobrazovat ani v mapě ani v datové prohlížečce. Později je možné objekty obnovit (více v kapitole Koš).

Pomocí ikony v horní nástrojové liště Smazat vybrané objekty budou vybrané objekty úplněn smazány z databáze a nebude možné je obnovit.