Vrstvy

Mapové okno v MyTrees zobrazuje obsah ve vrstvách, které jsou kresleny přes sebe. Existuje několik druhů vrstev: vrstvy WMS, rastrové vrstvy, podkladové vrstvy, uživatelské vrstvy a objektové vrstvy.

Vrstvy MWS zobrazují mapy získávané od služeb WMS. Ze zadaného serveru se stáhne bitmapový obrázek s mapovým obsahem, který se vykreslí do mapového okna. Podrobnější informace naleznete v kapitole WMS.

Podkladové vrstvy zobrazují vektorové mapy ve formátu Shapefile. Každému souboru ve formátu Shapefile odpovídá jedna podkladová vrstva. Podrobnější informace naleznete v kapitole Vektorové podkladové mapy.

Rastrové vrstvy zobrazují georeferencované rastrové obrázky (např. letecké snímky, naskenované mapy). Každému obrázku odpovídá jedna rastrová vrstva. Podrobnější informace o přidávání rastrových vrstev naleznete v kapitole Rastrové podkladové mapy.

Objektové vrstvy zobrazují evidované objekty. Každý druh evidovaného objektu má svou vrstvu. Celkem je 9 objektových vrstev (stromy, stromové skupiny, vegetační bodové prvky, vegetační plošné prvky, technické bodové prvky, technické liniové prvky, tenchnické plošné prvky, trávníky, cesty). Nové vrstvy nelze přidávat. Vrstvy mohou být bodové, liniové nebo polygonové, podle druhu zobrazovaných objektů. Vrstva stromů se vykresluje speciálním způsobem (více v samostaném sekci).

Uživatelské vrstvy zobrazují uživatelem nakreslené body či tvary. Typickým použitím je dokreslení chybějících částí podkladové mapy, vyznačení obrysů logických celků a podobně. Vrstvy mohou být bodové, liniové nebo polygonové. Ke každému prvku vrstvy lze uložit jeden textový popisek.

Vykreslení stromů

Objektová vrstva pro stromy je sice bodová, ale vykresluje plochu kmenů a korun. Tvar koruny může naznačovat druh taxonu stromu (listnaté stromy mají kruhovou korunu, jehličnaté hvězdicovou, ...). Velikost kmene a koruny by měla odpovídat skutečné velikosti.

Nastavení vlastností vrstvy

U vrstev lze nastavit tyto vlastnosti: barva obrysu, tloušťka čáry, barva výplně, šrafování, symbol, velikost symbolu, viditelnost vrstvy (jak obecně, tak podle měřítka), souřadný systém. U některých typů vrstev nemají některé z vlastností smysl a proto je není možné nastavit, nebo se nastavení ignoruje.

Vlastnosti vrstvy je možné nastavit buď v dialogu Nastavit mapový projekt (nabídka hlavního okna Mapa > Nastavit mapový projekt) v záložce Vrstvy nebo Rastry nebo v dialogu Nastavit vrstvy (nabídka hlavního okna Mapa > Nastavit vrstvy).

Přidání a odebrání uživatelské vrstvy

Přidat nebo odebrat uživatelskou vrstvu je možné v dialogu Nastavit mapový projekt (nabídka hlavního okna Mapa > Nastavit mapový projekt) v záložce Vrstvy. Přidat vrstvu je možné pomocí tlačítka Přidat. V dialogu zadáte název vrstvy a typ geometrie vrstvy. Odebrat vrstvu je možné pomocí tlačítka Odebrat. Aktuálně vybraná vrstva bude odebrána.